Railways 8

Southbound train at Alnmouth, 1953

Railways 8